Ministerstwo Energii zbiera propozycje innowacyjnych projektów w zakresie energii.

Spadła zdawalność egzaminów na instalatorów OZE.
25 sierpnia, 2017
Największa pływająca 40 MW elektrownia fotowoltaiczna już zasila miasto.
2 października, 2017

Departament Innowacji i Rozwoju Technologii odpowiada za prowadzenie spraw dotyczących innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych oraz rozwoju technologii w obszarach będących  w kompetencji ministra, niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów, oraz za realizację zadań związanych z wdrażaniem innowacyjnych technologii energetycznych poprzez:

  1. Identyfikowanie barier powstawania innowacji i rozwoju technologii w zakresie kompetencji ministra i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier;
  2. Tworzenie instrumentów wsparcia dla innowacji oraz rozwoju technologii w obszarach będących w kompetencji ministra;
  3. Inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między światem naukii biznesu, a także między sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa.

Departament monitoruje globalny rozwój technologii i długookresowe trendy w energetyce oraz w przemyśle energochłonnym, wspiera internacjonalizację polskich innowacji z obszarów będących  w kompetencji ministra.

Departament koordynuje:

  1. Opracowanie dokumentów programowych, strategii i programów niezastrzeżonych do właściwości innych departamentów oraz ich realizację;
  2. Sporządzanie planów działalności dla działów energia i gospodarka złożami kopalin oraz sprawozdań z ich wykonania;
  3. Sprawy dotyczące polityki klimatycznej, będące w zakresie kompetencji ministra;
  4. Prace dotyczące SET-Planu i Horyzontu 2020, będące w zakresie kompetencji ministra.

Departament współpracuje z Departamentem Energetyki w zakresie tworzenia ram na poziomie UE oraz wsparcia udziału polskich podmiotów w wykorzystaniu ogólnoeuropejskich funduszy  na modernizację sektora energetycznego, jak również kształtowania polityki energetycznej Polski w obszarze innowacji i rozwoju technologii.

Departamentem współpracuje z Departamentem Funduszy Europejskich w zakresie programów operacyjnych, finansowanych z funduszy europejskich, dedykowanych do wspierania innowacji  i rozwoju technologii w obszarach pozostających w kompetencjach ministra.

 

Źródło: http://bip.me.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Dane+kontaktowe/Departament+Innowacji+i+Rozwoju+Technologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *