Energia odnawialna


Odnawialne źródła energii OŹE – definiowane są często, jako źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długofalowym zmniejszaniem zasobów. Poszczególne źródła energii odnawialnej bardzo różnią się od siebie z tego względu trudne jest podanie jednej precyzyjnej definicji.W Ustawie Prawo Energetyczne odnawialne źródła energii zdefiniowano jako „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

Zasoby energii odnawialnej

Roczne teoretyczne zasoby poszczególnych odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródło Zasoby w EJ
Energia słoneczna 3850000
Biomasa 2900
Energia wiatru 2250
Energia geotermalna 1394
Energia spadku wód 148
Światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną 487
Światowe zapotrzebowanie na elektryczność 56,7

Źródło: Renewables 2010 Global Status Report, 2007 Survey of Energy Resources. WEC 2007, Pollack, H.N.;
S. J. Hurter, and J. R. Johnson (1993), „Heat Flow from the Earth’s Interior: Analysis of the Global Data Set”

Czy wiesz, że:

W ciągu godziny do ziemi dociera tyle energii ile wynosi światowe zapotrzebowanie na energię.

Rodzaje zasobów OŹE

Analizując zasoby energii odnawialnej należy pamiętać, że nie zawsze zasoby danego źródła można w pełni wykorzystać czy to z uwagi na ograniczenia techniczne czy ekonomiczne. Z tego względu zazwyczaj zasoby OŹE dzieli się na:

Zasoby teoretyczne – to zasoby danego źródła ogólnie dostępne bez uwzględniania możliwości ich technicznego pozyskiwania, ograniczeń środowiskowych i ekonomicznych.

Zasoby techniczne – to zasoby dostępne danego źródła, jakie można pozyskać za pomocą najlepszych technologii przetwarzania z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych.

Zasoby ekonomiczne – to zasoby źródła, jakie można pozyskać za pomocą dostępnych technologii z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego, czyli „opłacalności” pozyskiwania energii z danego źródła.

Zasoby rynkowe – to część zasobów ekonomicznych, po uwzględnieniu, do jakiego stopnia, przy aktualnie istniejącym systemie wsparcia i stanie prawnym może być wykorzystane dane źródło w założonych ramach czasowych.

Poszczególne Zasoby można porównać do zbiorów, w których każdy kolejny jest częścią poprzedniego z tego względu zasoby teoretyczne są zawsze największe a zasoby rynkowe najmniejsze.

czytaj więcej