NCBR dofinansuje projekty z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych

Traktowaliśmy OZE źle, teraz trzeba za to płacić
24 stycznia, 2019

W dniu dzisiejszym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Szybkiej Ścieżki” w ramach POIR, którego celem jest wyłonienie do dofinansowania projektów z zakresu niskoemisyjnych technologii grzewczych, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO IR oraz celów działania określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych PO IR. W szczególności jest nim poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R. W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów, które:

1) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

2) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP już od 9 grudnia 2019 r., przez niespełna 4 miesiące – do 31 marca 2020 r., do godz. 16.00. 

Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014) realizujące projekt samodzielnie albo:

2) przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 5 przedsiębiorstw, albo:

3) przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

a) w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),

b) liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,

c) udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,

d) w skład konsorcjum może wchodzić nie więcej niż 5 podmiotów.

5. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynoszą 200 000 000 PLN (słownie: dwieście milionów PLN), w tym: 1) środki przeznaczone na projekty realizowane w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynoszą 20 mln PLN; 2) środki przeznaczone na projekty realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynoszą 180 mln PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN

Projekt, o którym mowa to efekt współpracy NCBR z ministerstwami nauki i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorczości i technologii oraz inwestycji i rozwoju. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz w swojej wypowiedzi komentującej konkurs, podkreśla:

– Szukamy wraz z NCBR innowacyjnych i przystępnych technologii w oparciu m.in. o kotły na biomasę, pompy ciepła, magazynowanie energii i fotowoltaikę. Te rozwiązania dają firmom największe szanse na sukces technologiczny i biznesowy.

 

Źródło:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/8_1_1_1_2019/zasady_konkursu/2_REGULAMIN_KONKURSU_Urzadzenia_grzewcze.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *